پایئز

از چهره طبیعت افسونکار

بر بسته ام دو چشم پر از غم را

تا ننگرد نگاه تب آلودم

این جلوه های حسرت و ماتم را

پایئز ، ای مسافر خاک آلوده

در دامنت چه چیز نهاده داری

جز برگ های مرده و خشکیده

دیگر چه ثروتی به جهان داری

در دامن سکوت غم افزایت

اندوه خفته می دهد آزارم

ان ارزوی گمشده می رقصد

در پرده های مبهم پندارم

پایئز ، ای سرود خیال انگیز

پایئز، ای ترانه محنت بار

پایئز، ای تبسم افسرده

بر چهره طبیعت افسونکار

/ 0 نظر / 9 بازدید